top of page

Privacy Statement 

De bescherming van uw privacy en gegevens is erg belangrijk voor Uitgezonderd. BVBA. Wij besteden er dan ook de nodige aandacht aan in onze bedrijfsvoering. 

In dit statement informeren we u over de gegevens die Uitgezonderd. BVBA verzamelt wanneer u onze website bezoekt en voor welk doel Uitgezonderd. BVBA die gebruikt.

Algemeen 

 

Uitgezonderd. BVBA, Brandstraat 16 9160 Lokeren, vindt de bescherming van de privacy uiterst belangrijk. We willen de gebruikers van onze diensten en websites zoveel mogelijk informeren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Hieronder vindt u wat meer informatie over ons privacybeleid, en leggen wij u uit welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe u hierover controle heeft

 

1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid? 

 

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze kantoren of voorstellingen, websites, gebruik maakt van onze apps en onlinetools, en wanneer u een potentiële of voormalige klant bent van Uitgezonderd. BVBA.

 

2. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

 

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. ‘Persoonsgegevens’ zijn alle gegevens die een natuurlijke persoon kunnen identificeren (zie meer hieronder). Het begrip ‘verwerking’ omvat onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

Uitgezonderd. BVBA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

3. Welke gegevens verwerken we? 

 

We verwerken onder meer persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben en die

 • u ons zelf geeft;

 • wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten;

 • wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten, met inbegrip van het gebruik door eindgebruikers of;

 • we via derden hebben ontvangen.

 

Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en dienstverlening te optimaliseren.

 

Er zijn verschillende types persoonsgegevens:

 • Gebruikersgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld: uw naam, adres, telefoonnummer, taalvoorkeur, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart, geslacht, e-mailadres, leeftijd, gezinssamenstelling en alle andere voorkeuren die u kenbaar maakt via sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden etc., met inbegrip van uw financiële gegevens en gegevens in verband met uw kredietwaardigheid;

 • Gegevens over uw gebruik: de gegevens die wij ontvangen wanneer u onze producten en diensten gebruikt. Bijvoorbeeld: welke producten u aankoopt. Wij gebruiken deze gegevens onder meer om u als klant correct te kunnen factureren en u een betere en gepersonaliseerde ervaring te bieden.

 

Uitgezonderd. BVBA verwerkt geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

 

4. Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

 

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;

 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract;

 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en

 • Wanneer Uitgezonderd. BVBA daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

 

Mits uw toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 • Om uw aanvraag voor onze producten/diensten in behandeling te nemen. Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen over onze producten /diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan hebben we uw adresgegevens nodig. Alle informatie die wij in deze fase over u ontvangen, gebruiken we alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt.

 • Om onze producten en diensten te blijven verbeteren. Wij kunnen de gegevens over uw gebruik verwerken om ons aanbod te evalueren en te verbeteren. Bijvoorbeeld: we kijken welk type hardware u hebt om het gebruik van onze apps of websites te optimaliseren. Zo kunnen wij onze producten en diensten nog beter op u afstemmen.

 • Om u te informeren over (nieuwe) producten of diensten van Uitgezonderd. BVBA en andere bedrijven binnen de Uitgezonderd. BVBA groep. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u nieuwe producten en/of diensten aan te bieden waarvan wij denken dat die voor u interessant zijn. U kan zich voor dit soort berichten afmelden. Hoe u dat doet, leest u in punt 8 van dit privacybeleid.

 • Om u gepersonaliseerde advertenties / boodschappen aan te bieden. Aan de hand van uw profiel kunnen we onze advertenties / boodschappen aanpassen aan uw interesses en voorkeuren. Hoe u zich daarvoor afmeldt, leest u in punt 8 van dit privacybeleid.

 • Om onze prestaties op te volgen. Wij kunnen uw gegevens en profiel gebruiken om onze producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over onze diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens gesprekken of tussenkomsten, onze antwoorden op vragen van klanten….

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In heel wat gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. Denk maar aan algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheidsinstanties mee te delen.

 • Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse. Wij kunnen uw anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze producten/diensten. De gegevens die wij hierbij gebruiken zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen.

 

Indien u niet wenst dat uw gegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden, dan kan u dit te melden aan Uitgezonderd. BVBA, telefonisch op 09-360.63.77 of via email op iedereen@uitgezonderd.be. Wanneer u zich via onze websites of online tools gebruik maakt van diensten van andere partijen zoals chat, websites van derden, forums, sociale media, nieuwsgroepen en/of apps heeft Uitgezonderd. BVBA geen controle, en zijn we ook niet verantwoordelijk voor de informatie die u daar op plaatst.

 

5. Hoe beveiligen wij uw gegevens? 

 

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. 

Voor de beveiliging van uw gegevens gebruiken wij allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor onze werknemers. Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via ons netwerk verloopt (bijvoorbeeld: vaste en mobiele telefoongesprekken, e-mails en sms-berichten) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat Uitgezonderd. BVBA en zijn medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.

Onze websites of sociale media vermelden soms links naar websites van derden (externe websites, andere sociale media, partner websites, organisatoren van events die we sponsoren, etc.) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

 • Aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de Uitgezonderd. BVBA groep. Wij geven uw persoonsgegevens door aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid.

 • Dit nodig is voor onze dienstverlening. Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Denk bijvoorbeeld aan de opslag van elektronische facturen. De doorgifte van uw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij Uitgezonderd. BVBA zelf. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.

 • Er een wettelijke verplichting is. Wij verwijzen hiervoor naar punt 4 van dit privacybeleid.Er een gerechtvaardigd belang is voor Uitgezonderd. BVBA of de betrokken derde. Dit gebeurt enkel mits uw belang of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen.

 • U ons daar toelating voor geeft. Indien Uitgezonderd. BVBA op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

 

6. Hoe bepaalt u welke persoonsgegevens we mogen gebruiken en hoe?

 

Indien wij uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden willen verzamelen, dan zullen wij u daar steeds over informeren, en waar wettelijk vereist uw toestemming vragen, in de communicatie die we daaromtrent verspreiden.

 

7. Wat zijn uw rechten en hoe kan u die uitoefenen?

 

A. recht op toegang 

 

U heeft steeds recht op (gratis) toegang tot de gegevens die wij over u hebben. U kan ons vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;

 • Waarvoor wij die verwerken;

 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;

 • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;

 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens; en

 • Welke logica wij gebruiken als wij bepaalde persoonsgegevens automatisch verwerken.

U kan dit recht uitoefenen via onderstaande procedure, die wij op basis van de juridische terminologie “Subject Access Request” of “SAR” noemen.

 

U moet daartoe een e-mail sturen naar iedereen@uitgezonderd.be

 

Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, moet u een bewijs van uw identiteit (bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart) toevoegen aan uw aanvraag.

Uitgezonderd. BVBA heeft 45 dagen om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Uitgezonderd. BVBA uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.

 

Indien u enige reden hebt om aan te nemen dat Uitgezonderd. BVBA uw aanvraag niet correct behandeld heeft, gelieve dit dan eerst op te nemen met Uitgezonderd. BVBA via iedereen@uitgezonderd.be zodat wij samen met u de zaak kunnen bekijken.

Indien Uitgezonderd. BVBA niet reageert op uw aanvraag, deze weigert of indien het antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen, heeft u het recht een klacht neer te leggen bij de Privacycommissie, via commission@privacycommission.be .

 

B. recht op verbetering en verwijdering 

 

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daarvoor kan u ons contacteren via iedereen@uitgezonderd.be .

Wij zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen. Houd er wel rekening mee dat wij u soms, afhankelijk van uw verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Wij kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld omdat we wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens gedurende bepaalde termijnen te bewaren.

 

C. recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing 

 

U heeft altijd het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. U kunt daarvoor altijd contact opnemen met Uitgezonderd. BVBA zelf (iedereen@uitgezonderd.be), of u kunt:

 • Voor commerciële telefoontjes: uzelf inschrijven op de Bel-me-niet-meer-lijst (www.bel-me-niet-meer.be).

 • Voor commerciële brieven: uzelf inschrijven op de Robinson-lijst (www.robinsonlist.be).

 • Voor commerciële sms’jes: door te reageren met “STOP” op het nummer dat u de sms stuurde;

 • Voor commerciële e-mails: via de uitschrijfmogelijkheid in de bewuste e-mail. Om e-mailcampagnes efficiënter te maken, gebruiken we software om te meten of onze e-mails werden geopend en op welke links werd geklikt;

 • Voor nieuwsbrieven en e-facturatie: via iedereen@uitgezonderd.be  

 

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht.

 

Uitgezonderd. BVBA draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Soms kan de termijn lang zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

 

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd of verwijderd.

 

9. Hoe kan ik Uitgezonderd. BVBA contacteren?

 

Indien u onze klantendienst wilt bereiken om uw privacy instellingen aan te passen, dan kan dat onder andere via iedereen@uitgezonderd.be

Voor meer informatie over ons privacybeleid of voor klachten in verband met uw privacy, inclusief het uitoefenen van uw recht op toegang kan u contact opnemen met het Privacy Office van Uitgezonderd. BVBA via iedereen@uitgezonderd.be.

bottom of page